الوان رنگ افروز فرنام

نام محصول: زینکا

معرفی و کاربرد:

زینکا پوشش یک جزئی حاوی پودر روی می باشد و به همین دلیل از طریق حفاظت کاتدی از سطح محافظت می نماید و مانع خوردگی سطح می شود. این پوشش دارای چسبندگی مناسبی بر روی انواع ستون آهنی بوده و به آسانی قابل اعمال است و در عین سختی مناسب، انعطاف پذیری مطلوبی نیز دارد. از مزایای دیگر این پوشش زمان خشک شدن سریع آن است.
فام:طوسی (مات)


مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج Result             
Specification at 25°C:
جامد وزنی ( درصد)
3 ±91
Weigh Solids (%)
جامد حجمی (درصد)
2 ±72
Volume Solids (%)
دانسیته (گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±25/3
Density (gr/cm3)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
140
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
75
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری(متر مربع بر لیتر)
6/9
Theoretical spreading rate (m2/lit)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 1
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 12
Dry-through time (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
24
Min Interval time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
7
Full cure (days)
 

نکته مهم: پیش از بازپوشانی لازم است سطح عاری از هرنوع آلودگی، چربی، رطوبت و نمک های روی باشد. در صورت منقضی شدن فرصت بازپوشانی، برای افزایش چسبندگی بین لایه ای، لازم است سطح را زبر و سپس با تینر شستشو نمایید. سطح را برای پاک بودن از نمک های روی ورد بازرسی قرار دهید.