الوان رنگ افروز فرنام

نام محصول: واش پرایمر (دو جزیی)

معرفی و کاربرد:

یک پرایمر سریع خشک شونده می باشد که با ضخامت کم اعمال می شود و عمدتاً بعنوان اولین لایه برای سطوح فولادی، گالوانیزه و آلومینیوم برای افزایش چسبندگی لایه های بعدی به کار می رود.
فام: به سفارش مشتری (پودر زینک، کرومات گردی زرد رنگ می باشد باشد که محدودیت شیدی بوجود می آورد)

 

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج Result             
Specification at 25°C:
جامد وزنی جزء A+B( درصد)
2 ±21
Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد)
15
Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±91/0
Density A+B (gr/cm3)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
100
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
15
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 15 میکرون (متر مربع بر لیتر)
10
Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 15 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (دقیقه)
حداکثر 15
Touch dry (min)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 1
Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت)
حداقل 5
Pot life (hr)
زمان لازم برای بازپوشانی
حداقل 1 ساعت
Min Interval time (hr)
 
حداکثر 3 روز
 
زمان سخت شدن کامل (روز)
1
Full cure (days)