الوان رنگ افروز فرنام

تینر ترافیکی

AFROZ SOVE 820


شرایط محیطی :

دما C°45 -10 ، رطوبت نسبی 85-25 درصد ،
از اجزاء رنگ در شرایط بارندگی ( روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

آماده سازی سطح:

 سطح باید تمیز ، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

تجهیزات مورد استفاده :

اسپری ، اسپری بدون هوا ، غلطک و برس

روش اعمال:  

رنگ در صورت نیاز بایستی با حلال مناسب رقیق شده  حداکثر 2 درصد وزن رنگ ) و با امکانات و تجهیزات مناسب اجراء شود. بعد از گذشت حداقل 2 ساعت می­توان رنگ اصلی را اجراء نمود. جهت بازتاب مناسب رنگ به هنگام شب توصیه می-شود از گلاسبید نوع Drop-Onشفاف بی رنگ و بدون حباب به صورت روپاشی بر روی رنگ اجرا شده استفاده گردد.

نکات ایمنی :

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDSاین محصول در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموه و در محیط­هایی که از تهویه مناسب برخوردارند رنگ استفاده شود.

شرایط نگهداری :  

در فضای سرپوشیده به دور از حرارت ، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. تحت شرایط فوق 24 ماه پس از تاریخ تولید.