الوان رنگ افروز فرنام 

Protective polyurethane paint

A polyurethane paint  (PU paint or PU coating) is a hard-wearing, highly-resistant coating used in industrial and architectural coating systems for steelwork, concrete, wood, and other substrates. It is a reaction polymer, a combination of a polyol resin and an isocyanate hardener or curing agent. Essentially, a polyurethane coating is a liquid plastic which dries to form a paint-like film on a substrate. The properties of a polyurethane can be manipulated by the types of isocyanates and polyols which are used to make it, and so it can be modified to suit a wide range of projects. Polyurethane paint provides durability, resistance to chemicals, water, abrasion, and temperature, as well as an attractive glossy finish.
 

رویه پلی اورتان براق دوجزیی

این محصول دوجزئی برپایه رزینهای پلی اورتان و هاردنر ایزوسیانات برای سطوح فلزی و بتونی طراحی شده است. این پوششها در قیاس با رنگهای روغنی الکیدی مقاومت بسیار عالی در برابر اغلب مواد خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیایی (از قبیل اسیدهای ضعیف و بازها)، حلالها و عوامل فرسای پایدارند. طیف وسیعی از سطوح مختلف با این گونه پوششها قابل حفاظت است. بعلت مقاومت بسیار خوب این پوشش در برابر نور UVعمدتاً برای محیط بیرونی توصیه می شوند.

فام/براقیت: طبق سفارش/براق

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد

نتایج Result              Specification at 25°C:
فام سفید Colour
جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±65 Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±67 Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد) 3 ±57 Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±3/1 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±25/1 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 3 ساعت Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 12 ساعت Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) 6 ساعت Pot life (hr)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 77 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 40 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 40 میکرون (متر مربع بر لیتر) 13-10 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 40 µdry film thickness
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 8 Min Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) Full cure (days)
 

رویه پلی اورتان نیمه براق دوجزیی

این محصول دوجزئی برپایه رزینهای پلی اورتان و هاردنر ایزوسیانات برای سطوح فلزی و بتونی طراحی شده است. این پوششها در قیاس با رنگهای روغنی الکیدی مقاومت بسیار عالی در برابر اغلب مواد خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیایی (از قبیل اسیدهای ضعیف و بازها)، حلالها و عوامل فرسای پایدارند. طیف وسیعی از سطوح مختلف با این گونه پوششها قابل حفاظت است. بعلت مقاومت بسیار خوب این پوشش در برابر نور UVعمدتاً برای محیط بیرونی توصیه می شوند.

فام/براقیت: طبق سفارش/نیمه براق     

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایجResult             
Specification at 25°C:
فام
سفید
Colour
جامد وزنی جزء A(درصد)
3 ±65
Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد)
3 ±62
Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد)
3 ±55
Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±33/1
Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±27/1
Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء
 
Mix Ratio (wt)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 2 ساعت
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 12 ساعت
Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت)
6
Pot life (hr)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
90
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
40
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 40 میکرون (متر مربع بر لیتر)
11
Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 40 µdry film thickness
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
8
Min Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
7  روز
Full cure (days)

رویه پلی اورتان مات دوجزیی

این محصول دوجزئی برپایه رزینهای پلی اورتان و هاردنر ایزوسیانات برای سطوح فلزی و بتونی طراحی شده است. این پوششها در قیاس با رنگهای روغنی الکیدی مقاومت بسیار عالی در برابر اغلب مواد خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیایی (از قبیل اسیدهای ضعیف و بازها)، حلالها و عوامل فرسای پایدارند. طیف وسیعی از سطوح مختلف با این گونه پوششها قابل حفاظت است. بعلت مقاومت بسیار خوب این پوشش در برابر نور UVعمدتاً برای محیط بیرونی توصیه می شوند.

فام/براقیت: مات

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایج Result              Specification at 25°C:
فام سفید Colour
جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±67 Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±63 Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد) 3 ±50 Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±32/1 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±27/1 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 2 ساعت Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 16 ساعت Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) حداکثر 6 ساعت Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 8 Min Recoat time (hr)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 110 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 50 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 50 میکرون (متر مربع بر لیتر) 9 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 50 µdry film thickness
زمان سخت شدن کامل (روز) 7  روز Full cure (days)