الوان رنگ افروز فرنام

نام محصول: پرایمر زینک کرومات آلکیدی

معرفی و کاربرد:

این پرایمر بر پایه رزین آلکید و پیگمنت کرومات روی طراحی شده است و استفاده از این پیگمنت محافظت در برابر شرایط شدید خوردگی را تضمین می نماید.این محصول دوام بسیار خوب،چسبندگی عالی و مقاومت در برابر رطوبت و نهایتا حفاظت از خوردگی فلز آهن را به خوبی دارا بوده و به عنوان یک آستری ضدخوردگی در صنعت قابل استفاده است.
فام:به سفارش مشتری (پودر زینک کرومات گردی زرد رنگ می باشد که محدودیت شیدی بوجود می آورد)

 

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایجResult             
Specification at 25°C:
فام
زرد
Color
جامد وزنی ( درصد)
3 ±75
Weigh Solids (%)
جامد حجمی (درصد)
3 ±48
Volume Solids (%)
دانسیته (گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±6/1
Density (gr/cm3)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
105
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
50
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری(متر مربع بر لیتر)
6/9
Theoretical spreading rate (m2/lit)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 4
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 9
Dry-through time (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
12
Min Interval time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
7
Full cure (days)