الوان رنگ افروز فرنام

پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید

معرفی محصول:

ایمن محصول یک پرایمر ضدخوردگی دوجزیی بر پایه رزین اپوکسی . هاردنر پلی آمید می باشد. این پرایمر به عنوان لایه اول در یک سیستم رنگ برای سطوح خارجی مخازن، اسکلتهای فلزی، خطوط لوله کارخانجات  شیمیایی، پالایشگاهها و مناطق ساحلی کنار دریا مورد استفاده قرار می گیرند. پوششهای اپوکسی میانی و رویه اپوکسی و یا پلی اورتان را می توان به صورت یک لایه نهایی روی سطوح فلزدارای آستری به کار برد.
فام/براقیت: طبق سفارش/مات

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

                                 
مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج Result             
Specification at 25°C:
فام
سفید
Colour
درصد جامد وزنی جزء A(درصد)
3 ±78
Weigh solids A (%)
درصد  جامد وزنی جزء A+B( درصد)
3 ±73
Weigh Solids A+B (%)
درصد  جامد حجمیA+B  (درصد)
2 ±60
Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±68/1
Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±48/1
Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء
 
Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
110
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
60
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری (متر مربع بر لیتر)
10
Theoretical spreading rate (m2/lit)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 3
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 18
Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت)
حداقل 7
Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
8
Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت)
48
Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
Full cure (days)