الوان رنگ افروز فرنام


 

پرایمر زینک فسفات آلکیدی

این پرایمر بر پایه رزین آلکید و پیگمنت فسفات روی طراحی شده است. این محصول دوام بسیار خوب، چسبندگی عالی و مقاومت در برابر رطوبت و نهایتاً حفاظت از خوردگی فلز آهن را به خوبی دارا بوده و استفاده از این پیگمنت، محافظت در برابر شرایط شدید خوردگی را تضمین می نماید. بنابراین به عنوان یک آستری ضد خوردگی در صنعت قابل استفاده است
فام: به سفارش مشتری (پودر زینک کرومات گردی زرد رنگ می باشد که محدودیت شیدی بوجود می آورد)

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایجResult              Specification at 25°C:
فام سفید Color
جامد وزنی ( درصد) 3 ±72 Weigh Solids (%)
جامد حجمی (درصد) 3 ±43 Volume Solids (%)
دانسیته (گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±56/1 Density (gr/cm3)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 115 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 50 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری(متر مربع بر لیتر) 6/8 Theoretical spreading rate (m2/lit)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 4 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 16 Dry-through time (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 12 Min Interval time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) 7 Full cure (days)


پرایمر زینک کرومات آلکیدی

این پرایمر بر پایه رزین آلکید و پیگمنت کرومات روی طراحی شده است و استفاده از این پیگمنت محافظت در برابر شرایط شدید خوردگی را تضمین می نماید.این محصول دوام بسیار خوب،چسبندگی عالی و مقاومت در برابر رطوبت و نهایتا حفاظت از خوردگی فلز آهن را به خوبی دارا بوده و به عنوان یک آستری ضدخوردگی در صنعت قابل استفاده است.

فام:به سفارش مشتری (پودر زینک کرومات گردی زرد رنگ می باشد که محدودیت شیدی بوجود می آورد)

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایج Result              Specification at 25°C:
فام زرد Color
جامد وزنی ( درصد) 3 ±75 Weigh Solids (%)
جامد حجمی (درصد) 3 ±48 Volume Solids (%)
دانسیته (گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±6/1 Density (gr/cm3)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 105 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 50 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری(متر مربع بر لیتر) 6/9 Theoretical spreading rate (m2/lit)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 4 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 9 Dry-through time (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 12 Min Interval time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) 7 Full cure (days)
 

واش پرایمر (دو جزیی)

یک پرایمر سریع خشک شونده می باشد که با ضخامت کم اعمال می شود و عمدتاً بعنوان اولین لایه برای سطوح فولادی، گالوانیزه و آلومینیوم برای افزایش چسبندگی لایه های بعدی به کار می رود.
فام: به سفارش مشتری (پودر زینک، کرومات گردی زرد رنگ می باشد باشد که محدودیت شیدی بوجود می آورد)

 

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایج Result            Specification at 25°C:
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 2 ±21 Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد) 15 Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±91/0 Density A+B (gr/cm3)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 100 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 15 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 15 میکرون (متر مربع بر لیتر) 10 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 15 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (دقیقه) حداکثر 15 Touch dry (min)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 1 Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) حداقل 5 Pot life (hr)
زمان لازم برای بازپوشانی حداقل 1 ساعت Min Interval time (hr)
  حداکثر 3 روز  
زمان سخت شدن کامل (روز) 1 Full cure (days)

پرایمر اپوکسی پلی آمید اخرایی

یک آستر ضد خوردگی دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی سخت شونده با پلی آمید و دارای پیگمنت اکسید آهن می باشد. این پوشش ها به عنوان آستری جهت سطوح فولادی به کار می رود و به دلیل مقاومت خوردگی خوب آن در محیط های رطوبتی و مناطق دریایی، سطح فولاد را حفاطت می نماید و اغلب به وسیله پوشش رویه جهت مقاصد تزئینی یا حفاظتی مجدداً رنگ آمیزی می شوند .

فام / براقیت: طبق سفارش / براق
مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایج Result              Specification at 25°C:
جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±81 Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±76 Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد) 2 ±60 Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±68/1 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±52/1 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 105 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 60 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 60 میکرون (متر مربع بر لیتر) 10 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 60 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 3 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 18 Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) حداقل 7 Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 12 Min Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) 7   Full cure (days)


نکته مهم: پیش از بازپوشانی لازم است سطح عاری از هرگونه آلودگی، چربی، رطوبت باشد.در صورت منقضی شدن فرصت بازپوشانی، برای افزایش چسبندگی بین لایه ای، لازم است سطح را زبر و سپس با تینر مناسب شستشو نمایید.


پرایمر زینک کرومات اپوکسی

یک آستر ضد خوردگی دو جزیی برپایه رزین اپوکسی سخت شونده با پلی آمید و درای پیگمنت کرومات روی می باشد. این پوششها به عنوان آستری جهت سطوح فولادی به کار رفته و اغلب بوسیله پوشش رویه جهت مقاصد تزئینی یا حفاظتی مجدداً رنگ آمیزی می شوند. این پوششها در قیاس با رنگهای روغنی الکیدی مقاومت بسیار عالی در برابر خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیایی (از قیبل اسیدها و بازها) و عوامل فرسایش پایدارند.

فام/براقیت: طبق سفارش/مات
مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایج Result              Specification at 25°C:
جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±80 Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±75 Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد) 2 ±61 Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±6/1 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±43/1 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 100 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 60 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 60 میکرون (متر مربع بر لیتر) 2/10 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 60 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 3 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 18 Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) حداقل 7 Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 8 Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت) 48 Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) Full cure (days)
نکته مهم:پیش از بازپوشانی لازم است سطح عاری از هرگونه آلودگی، چربی، رطوبت باشد.در صورت منقضی شدن فرصت بازپوشانی، برای افزایش چسبندگی بین لایه ای، لازم است سطح را زبر و سپس با تینر مناسب شستشو نمایید.

پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید

معرفی محصول: ایمن محصول یک پرایمر ضدخوردگی دوجزیی بر پایه رزین اپوکسی . هاردنر پلی آمید می باشد. این پرایمر به عنوان لایه اول در یک سیستم رنگ برای سطوح خارجی مخازن، اسکلتهای فلزی، خطوط لوله کارخانجات  شیمیایی، پالایشگاهها و مناطق ساحلی کنار دریا مورد استفاده قرار می گیرند. پوششهای اپوکسی میانی و رویه اپوکسی و یا پلی اورتان را می توان به صورت یک لایه نهایی روی سطوح فلزدارای آستری به کار برد.
فام/براقیت: طبق سفارش/مات

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایجResult              Specification at 25°C:
فام سفید Colour
درصد جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±78 Weigh solids A (%)
درصد  جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±73 Weigh Solids A+B (%)
درصد  جامد حجمیA+B  (درصد) 2 ±60 Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±68/1 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±48/1 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 110 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 60 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری (متر مربع بر لیتر) 10 Theoretical spreading rate (m2/lit)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 3 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 18 Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) حداقل 7 Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 8 Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت) 48 Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) Full cure (days)

پرایمر زینک ریچ اپوکسی پلی آمید

این محصول از ترکیب رزین اپوکسی، پودر روی و سخت کننده پلی آمید فرموله شده و دارای خاصیت ضدخوردگی بالا است و لایه بسیار سختی را بر سطوح فلزی ایجاد می نماید و این مقاومت و پایداری براساس سیستم حفاظت کاتدیک صورت می گیرد. این پوشش در اثر واکنش شیمیائی خشک شده و به عنوان محافظ در سازه های فلزی، مخازن صنعتی، بکار می رود تا از خوردگی سطوح فلزی در شرایط جوی نامناسب و نقاط مرطوب جلوگیری نماید. استری زینک ریچ اپوکسی دارای خواص ویزه ضدخوردگی بوده که عمدتاً ناشی از اثرات متقابل الکتروشیمیائی پیگمنت مذکور و سطوح فولادی (آهنی) است. درصد بالای این پیگمنت در آستری فوق باعث می شود که یک قشر کامل از فلز روی معلق در رنگ سطح مورد نظر را کاملاً بپوشاند. رنگ مذکور نسبتاً سریع خشک می شود و قشر خشک آن تا میزان 100 میکرون توصیه می گردد.
خواص و اثرات رنگ اپوکسی زینک ریچ
·        زیرسازی انواع پوشش ها و رنگ ها.
·        پوشش اولیه بسیار مناسب برای سطوح فلزی.
·        جلوگیری از خوردگی سطوح مورد اجرا.
·        مقاومت خوب در برابر شرایط جوی، آب و سایش.
·        قابل مصرف با گستره وسیعی از رنگ های رویه.
·        عملکرد خوب در بدنه و عرشه کشتی.
·        چسبندگی عالی.
·        پوشش های بعدی می تواند از جنس پلی یورتان یا اپوکسی باشد.
کاربرد رنگ اپوکسی زینک ریچ
·        رنگ امیزی سازه های فلزی، سطوح خارجی  مخازن و لوله ها.
·        پالایشگاهها، پتروشیمی ها، نیروگاه ها.
·        در محیط های صنعتی و دریایی، بدنه و عرشه کشتی ها.
·        تأسیسات تصفیه فاضلاب و فرآیندهای شیمیایی.
·        سکوهای فراساحلی.
 

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایج Result              Specification at 25°C:
جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±93 Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±90 Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد) 2 ±67 Volume Solids A+B (%)
پودر روی در فیلم خشک ( درصد ) 90 Zinc content in dry film (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±53/3 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±8/2 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 135 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 90 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 90 میکرون (متر مربع بر لیتر) 5/7 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 90 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 3 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 18 Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) حداقل 7 Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 8 Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت) 48 Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) Full cure (days)
 

نکته مهم:در شرایط استاندارد (دمای 25 درجه سانتی گراد) زمان لازم جهت انجام تست های مکانیکی پس از 7 روز و شییمیایی (سالت اسپری، مقاومت در برابر رطوبت و مقاومت در برابر اسید و قلیا) پس از 10 روز می باشد.


آستری های اتیل سیلیکات- پودر روی

رنگ آستری اتیل سیلیکات (غنی از روی) که براساس آخرین دستاوردهای علمی فنی و مطابق با جدیدترین استانداردهای بین المللی و ملی تهیه می گردد از طریق حفاظت کاتدیک مانند سدی در برابر خوردگی عمل می نماید.موارد مصرف آن کلیه تاسیسات نفتی و شناورها می باشد مقاومتهای این رنگ مانند هر رنگ دیگر مربوط به ضعیف ترین جزبه کار رفته در فرمولاسیون رنگ می باشد که در این مورد پودر روی است و لذا از مقاومتهای رطوبتی بسیار خوب، مقاومت در مقابل اشعه خورشید عالی و مقاومت در مقابل مواد نفتی و شیمیایی که در این مورد پودر روی است و لذا از مقاومتهای رطوبتی بسیار خوب، مقاومت اسیدی و بازی خوبی برخوردار می باشد (روی یک فلز آمفوتر می باشد). این محصول را می توان در بسیاری از موارد به عنوان لاه منفرد استفاده نمود ولی اعمال یک لایه رنگ اپوکسی، کلروکائوجو، وینیلی و یا الکید بر روی آن عملی می باشد ضخامتهای خشک این آستری در صورتیکه بعنوان SHOP PRMERSباشد تا 15 میکرون و در صورت استفاده به عنوان آستری ضدخوردگی جهت حفاظت کاتدیک  حدود 75 میکرون (خشک) می باشد.
فام/براقیت: خاکستری/ مات

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایجResult  Specification at 25°C:
جامد وزنی مخلوط سه جزء  (درصد) 3 ±85 Weigh solids A+B+C (%)
جامد حجمی مخلوط سه جزء  (درصد) 2 ±59 Volume Solids A+B+C (%)
پودر روی در فیلم خشک ( درصد ) 90 Zinc content in dry film (%)
دانسیته مخلوط سه جزء  (گرم بر سانتیمتر مکعب) 1/0 ±7/2 Density A+B+C (gr/cm3)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 150 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 75 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 75 میکرون (متر مربع بر لیتر) 9/7 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 75 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (دقیقه) حداکثر 10 Touch dry (min)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) ( بستگی به رطوبت و دمای محیط دارد) حداکثر 4 Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) ( بستگی به رطوبت و دمای محیط دارد) حداکثر 4 Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) ( بستگی به رطوبت و دمای محیط دارد) 12 Min Recoat time (hr)
نکات بسیار مهم:
روشهای اعمال مرسوم:اسپری بدون هوا، اسپری و جهت لکه گیری قلم مو رنگ باید هنگام مصرف بطور مستمر مخلوط شود. رنک فوق باید تا قبل از استفاده به نحوی بسته بندی شده باشد که نفوذ هرگونه رطوبت به اجزاء آن غیرممکن باشد. طول عمر مخلوط این رنگ حدود 4 ساعت می باشد لذاب اید رعایت گردد. مصرف در شرایط اسیدی باید با عبور از فیلترهای مخصوص فاقد هرگونه آلودگی باشد.

میانی اپوکسی اکسید آهن MIO

این محصول دو جزیی از نوع اپوکسی های سخت شونده با پلی آمید هستند و جهت پوشش میانی در یک سیستم برای سطوح خارجی مخزن، اسکلتهای فلزی، خطوط لوله کارخانجات شیمیایی، پالایشگاه ها، مناطق ساحلی کنار دریا و سطوح بتونی مورد استفاد باعث شده است مقاومت بسیار خوبی در برابر نفوذ پذیری آب داشته باشد (MIO)  قرار می یگرند. خاصیت ورقه ای بودن پیگمنت مصرفی و از پوششهای رویه اپوکسی یا پلی یورتان (با توجه به شرایط محیط مورد استفاده) جهت ایجاد سطحی براق استفاده نمود.
فام/براقیت: طوسی/مات

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایج Result              Specification at 25°C:
جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±81 Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±75 Weigh Solids A+B (%)
درصد جامد حجمی (درصد) 2 ±60 Volume Solids (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±73/1 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±52/1 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 85 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 50 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 50 میکرون (متر مربع بر لیتر) 12 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 50 µdry film thickness
فرصت کاربری ( ساعت) حداقل 6 Pot life (hr)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 3 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 24 Dry-through time (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 12 Min Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) Full cure (days)

رویه اپوکسی پلی آمید (براق)

معرفی محصول: این محصول بر پایه رزین اپوکسی حلالی و هاردنر پلی آمید و از بهترین مواد اولیه بازار طراحی شده است. برای انواع سطوح بخصوص سطوح فولادی .و بتنی بکار می رود. این محصول در صنعت، جهت لایه نهایی و در سیستم های رنگی پس از لایه پرایمر و میانی مورد استفاده قرار می گیرد. دوام، چسبندگی و مقاومت بسیار عالی این محصول در برابر رطوبت و مواد خورنده (اسیدهای ضعیف و قلیا) باعث شده است بطور وسیعی در صنایع مورد استفاده قرار گیرد.
فام/براقیت:طبق سفارش/براق

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایجResult              Specification at 25°C:
فام سفید Colour
جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±74 Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±69 Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد) 2 ±56 Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±57/1 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±37/1 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 100 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 50 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 50 میکرون (متر مربع بر لیتر) 8/10 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 50 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 3 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 18 Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) حداکثر 7 Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 8 Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت) 48 Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) Full cure (days)
 

رویه اپوکسی پلی آمید (نیمه براق)

این محصول بر پایه رزین اپوکسی حلالی و هاردنر پلی آمید و از بهترین مواد اولیه بازار طراحی شده است. برای انواع سطوح بخصوص سطوح فولادی .و بتنی بکار می رود. این محصول در صنعت، جهت لایه نهایی و در سیستم های رنگی پس از لایه پرایمر و میانی مورد استفاده قرار می گیرد. دوام، چسبندگی و مقاومت بسیار عالی این محصول در برابر رطوبت و مواد خورنده (اسیدهای ضعیف و قلیا) باعث شده است بطور وسیعی در صنایع مورد استفاده قرار گیرد.
فام/براقیت:طبق سفارش/نیمه براق


مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایج Result              Specification at 25°C:
فام سفید Colour
جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±74 Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±69 Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد) 2 ±56 Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±57/1 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±37/1 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 100 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 50 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 50 میکرون (متر مربع بر لیتر) 8/10 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 50 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 3 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 18 Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) حداکثر 7 Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 8 Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت) 48 Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) Full cure (days)

رویه اپوکسی پلی آمید مات

معرفی محصول: ایمن محصول برپایه رزین اپوکسی حلالی و هاردنر پلی آمید و از بهترین مواد اولیه بازار طراحی شده است. برای انواع سطوح بخصوص سطوح فولادی و بتنی بکار می رود. این محصول در صنعت، جهت لایه نهایی و در سیستم های رنگی پس از لایه پرایمر و میانی مورد استفاده قرار می گیرد. دوام، چسبندگی و مقاومت بسیار عالی این محصول در برابر رطوبت و مواد خورنده (اسیدهای ضعیف و قلیا) باعث شده است بطور وسیعی در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.
فام/براقیت:طبق سفارش/مات

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایج Result              Specification at 25°C:
فام سفید Colour
جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±67 Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±64 Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد) 3 ±50 Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±44/1 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±32/1 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 100 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 50 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 50 میکرون (متر مربع بر لیتر) 10 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 50 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 3 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 18 Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) حداکثر 7 Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 8 Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت) 48 Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) Full cure (days)