الوان رنگ افروز فرنام

رویه اپوکسی پلی آمید

رویه اپوکسی پلی آمید براق

معرفی محصول: این محصول بر پایه رزین اپوکسی حلالی و هاردنر پلی آمید و از بهترین مواد اولیه بازار طراحی شده است. برای انواع سطوح بخصوص سطوح فولادی .و بتنی بکار می رود. این محصول در صنعت، جهت لایه نهایی و در سیستم های رنگی پس از لایه پرایمر و میانی مورد استفاده قرار می گیرد. دوام، چسبندگی و مقاومت بسیار عالی این محصول در برابر رطوبت و مواد خورنده (اسیدهای ضعیف و قلیا) باعث شده است بطور وسیعی در صنایع مورد استفاده قرار گیرد.
فام/براقیت:طبق سفارش/براق

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج cResult             
Specification at 25°C:
فام
سفید
Colour
جامد وزنی جزء A(درصد)
3 ±74
Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد)
3 ±69
Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد)
2 ±56
Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±57/1
Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±37/1
Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء
 
Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
100
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
50
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 50 میکرون (متر مربع بر لیتر)
8/10
Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 50 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 3
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 18
Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت)
حداکثر 7
Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
8
Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت)
48
Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
Full cure (days)

رویه اپوکسی پلی آمید نیمه براق

معرفی محصول: این محصول بر پایه رزین اپوکسی حلالی و هاردنر پلی آمید و از بهترین مواد اولیه بازار طراحی شده است. برای انواع سطوح بخصوص سطوح فولادی .و بتنی بکار می رود. این محصول در صنعت، جهت لایه نهایی و در سیستم های رنگی پس از لایه پرایمر و میانی مورد استفاده قرار می گیرد. دوام، چسبندگی و مقاومت بسیار عالی این محصول در برابر رطوبت و مواد خورنده (اسیدهای ضعیف و قلیا) باعث شده است بطور وسیعی در صنایع مورد استفاده قرار گیرد.

فام/براقیت:طبق سفارش/نیمه براق

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایج Result              Specification at 25°C:
فام سفید Colour
جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±74 Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±69 Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد) 2 ±56 Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±57/1 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±37/1 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 100 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 50 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 50 میکرون (متر مربع بر لیتر) 8/10 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 50 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 3 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 18 Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) حداکثر 7 Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 8 Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت) 48 Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) Full cure (days)

رویه اپوکسی پلی آمید مات

معرفی محصول: ایمن محصول برپایه رزین اپوکسی حلالی و هاردنر پلی آمید و از بهترین مواد اولیه بازار طراحی شده است. برای انواع سطوح بخصوص سطوح فولادی و بتنی بکار می رود. این محصول در صنعت، جهت لایه نهایی و در سیستم های رنگی پس از لایه پرایمر و میانی مورد استفاده قرار می گیرد. دوام، چسبندگی و مقاومت بسیار عالی این محصول در برابر رطوبت و مواد خورنده (اسیدهای ضعیف و قلیا) باعث شده است بطور وسیعی در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.
فام/براقیت:طبق سفارش/مات

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد نتایج Result              Specification at 25°C:
فام سفید Colour
جامد وزنی جزء A(درصد) 3 ±67 Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد) 3 ±64 Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد) 3 ±50 Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±44/1 Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب) 05/0 ±32/1 Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء   Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون) 100 Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون) 50 Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 50 میکرون (متر مربع بر لیتر) 10 Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 50 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) حداکثر 3 Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) حداکثر 18 Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) حداکثر 7 Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) 8 Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت) 48 Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز) Full cure (days)