الوان رنگ افروز فرنام

رنگ ترافیکی دو جزیی
(Afroz Road KM 1803-9342(A+B


شرح محصول
رنگ ترافیکی دو جزیی بر پایه پلیمرهای اکریلات و متاکریلات واکنش پذیر با هاردنر بنزوئیل پراکساید.

موارد کاربرد
رنگ مذکور بصورت دو جزیی ، با انجام پیوند خوب با سطوح آسفالتی و بتنونی ، دارای مقاومت مکانیکی و شیمیایی عالی ، عدم جرم پذیری ومقاومت عالی به لغزندگی می­باشد.
در ضمن با توجه به زمان خشک شدن سریع رنگ، امکان برقراری ترافیک با فاصله کمی پس از اجراء وجود دارد.
این پوشش با توانایی ایجاد ضخامت حداکثر 4 میلی متر ، برای استفاده جهت خطوط عابر پیاده و سایر علائم راهنمایی و رانندگی مناسب می­باشد.

اطلاعات فنی           


روش کاربرد (مخصوص شهر )
ضخامت فیلم:
2500-3000میکرون

قدرت پوشش تئوری:
0/25-0/5 m2 / Lit(مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده )

مقدار مصرف به ازای هر متر مربع خط کشی:
4-6کیلوگرم 
(مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)
زمان ژل:
5-10دقیقه (دما C°25)

زمان سخت شدن:
20-40دقیقه (دما C°25)

عمر مفید مخلوط:
حداکثر 15  دقیقه (دما C°25)

حلال رقیق کننده :
ندارد
نسبت وزنی اختلاط :
 جزء Akg2

شرایط محیطی و نحوه اجرا
دما:
C° 45 –10
رطوبت نسبی:
85-25 درصد
از اجزاء رنگ در شرایط بارندگی ( روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

آماده سازی سطح:
1-   سطوح آسفالتی به طریقه مکانیکی چربی زدایی گردید و عاری از گردو غبار و رنگ­های قدیمی شود.
2-   در سطوح بتونی ، پوسته­های سیمانی ( با چسبندگی کم به سطح ) زدوده شوند.
3-   در صورت امکان سطح با آب شستشو داده شود و بعد از خشک شدن کامل رنگ اجراء گردد.
تجهیزات مورد استفاده:
اسپری ، اسپری بدون هوا ، غلطک و برس
روش اعمال:
رنگ در صورت نیاز بایستی با حلال مناسب رقیق شده ( حداکثر 2 درصد وزن رنگ) و با امکانات و تجهیزات مناسب اجراء شود. بعد از گذشت حداقل 2 ساعت می­توان رنگ اصلی را اجراء نمود.
جهت بازتاب مناسب رنگ به هنگام شب توصیه می­شود از گلاسبید نوع Drop-Onشفاف بی رنگ و بدون حباب به صورت روپاشی بر روی رنگ اجرا شده استفاه گردد.