الوان رنگ افروز فرنام

رنگ ترافیکی ترموپلاست اسپری گرم
Afroz Road M835-C5:M


شرح محصول
رنگ ترافیکی گرم مطابق با استاندارد ملی ایران با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می­باشد.

موارد کاربرد 
این رنگ جهت خط کشی سطح آزاد راه­ها و بزرگراه­ها مورد استفاده قرار می­گیرد.
 

اطلاعات فنی 


روش کاربرد
دمای رنگ هنگام اجرا:
C° 200-220 
ضخامت فیلم :
1400-1600 میکرون

شرایط محیطی  
دما :
C°45 -10
رطوبت نسبی :
85 –25 درصد
از اجراء رنگ در شرایط بارندگی جداً خودداری فرمائید.


آماده سازی سطح و نحوه اجرا  
سطح بایستی قبل از اجراء پرایمر تمیز با تخلخل مناسب، خشک و عاری از هرگونه آلودکی باشد.
پرایمر بدون اضافه کردن تینر  و با ضخامت مناسب 400 –300 میکرون اجراء گردد.

حلال رقیق کننده :
 ندارد
تجهیزات مورد استفاده :  
اسپری و اسپری بدون هوا