الوان رنگ افروز فرنام

آستری های اتیل سیلیکات- پودر روی

رنگ آستری اتیل سیلیکات (غنی از روی) که براساس آخرین دستاوردهای علمی فنی و مطابق با جدیدترین استانداردهای بین المللی و ملی تهیه می گردد از طریق حفاظت کاتدیک مانند سدی در برابر خوردگی عمل می نماید.موارد مصرف آن کلیه تاسیسات نفتی و شناورها می باشد مقاومتهای این رنگ مانند هر رنگ دیگر مربوط به ضعیف ترین جزبه کار رفته در فرمولاسیون رنگ می باشد که در این مورد پودر روی است و لذا از مقاومتهای رطوبتی بسیار خوب، مقاومت در مقابل اشعه خورشید عالی و مقاومت در مقابل مواد نفتی و شیمیایی که در این مورد پودر روی است و لذا از مقاومتهای رطوبتی بسیار خوب، مقاومت اسیدی و بازی خوبی برخوردار می باشد (روی یک فلز آمفوتر می باشد). این محصول را می توان در بسیاری از موارد به عنوان لاه منفرد استفاده نمود ولی اعمال یک لایه رنگ اپوکسی، کلروکائوجو، وینیلی و یا الکید بر روی آن عملی می باشد ضخامتهای خشک این آستری در صورتیکه بعنوان SHOP PRMERSباشد تا 15 میکرون و در صورت استفاده به عنوان آستری ضدخوردگی جهت حفاظت کاتدیک  حدود 75 میکرون (خشک) می باشد.
فام/براقیت: خاکستری/ ماتمشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج Result             
Specification at 25°C:
جامد وزنی مخلوط سه جزء  (درصد)
3 ±85
Weigh solids A+B+C (%)
جامد حجمی مخلوط سه جزء  (درصد)
2 ±59
Volume Solids A+B+C (%)
پودر روی در فیلم خشک ( درصد )
90
Zinc content in dry film (%)
دانسیته مخلوط سه جزء  (گرم بر سانتیمتر مکعب)
1/0 ±7/2
Density A+B+C (gr/cm3)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
150
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
75
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 75 میکرون (متر مربع بر لیتر)
9/7
Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 75 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (دقیقه)
حداکثر 10
Touch dry (min)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) ( بستگی به رطوبت و دمای محیط دارد)
حداکثر 4
Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت) ( بستگی به رطوبت و دمای محیط دارد)
حداکثر 4
Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) ( بستگی به رطوبت و دمای محیط دارد)
12
Min Recoat time (hr)

 

نکات بسیار مهم:

روشهای اعمال مرسوم:اسپری بدون هوا، اسپری و جهت لکه گیری قلم مو رنگ باید هنگام مصرف بطور مستمر مخلوط شود. رنک فوق باید تا قبل از استفاده به نحوی بسته بندی شده باشد که نفوذ هرگونه رطوبت به اجزاء آن غیرممکن باشد. طول عمر مخلوط این رنگ حدود 4 ساعت می باشد لذاب اید رعایت گردد. مصرف در شرایط اسیدی باید با عبور از فیلترهای مخصوص فاقد هرگونه آلودگی باشد.